Skip to content

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards – VLCA) là sự mở rộng từ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên, sự kiện đã đồng hành cùng với thị trường chứng khoán Việt Nam và cộng đồng các doanh nghiệp niêm yết trong suốt 10 năm (2008- 2017).

CUỘC BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

CUỘC BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT_ aravietnam

Bên cạnh nội dung đánh giá Báo cáo thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững, Cuộc bình chọn VLCA sẽ thực hiện đánh giá sâu hơn tình hình quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết với một bộ tiêu chí riêng, qua đó khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về quản trị công ty nhằm hướng doanh nghiệp xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững.

MỤC TIÊU CUỘC BÌNH CHỌN

 • Đánh giá và khuyến khích nâng cao tính chuyên nghiệp, tính minh bạch và khả năng truyền tải thông tin của Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính và Báo cáo Phát triển bền vững, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư đối với các công ty niêm yết.
 • Đánh giá tình hình Quản trị công ty của công ty niêm yết dựa trên các nguồn thông tin tin cậy được công ty công bố rộng rãi ra bên ngoài cho cơ quan quản lý và các nhà đầu tư, tăng cường hơn nữa việc khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về Quản trị công ty.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Doanh nghiệp tham gia cuộc bình chọn là những doanh nghiệp nằm trong bộ chỉ số chung VNX Allshare và được chia thành 3 nhóm:

 • Doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn (gồm 50 công ty có giá trị vốn hóa hàng đầu, có cổ phiếu thuộc rổ chỉ số VNX50);
 • Doanh nghiệp có quy mô vốn hóa vừa (gồm 150 công ty tiếp theo có giá trị vốn hóa sau VNX50, có cổ phiếu là cổ phiếu thành phần của VNX Allshare);
 • Doanh nghiệp có quy mô vốn hóa nhỏ (bao gồm các công ty còn lại có cổ phiếu là cổ phiếu thành phần của VNX Allshare).

(*) Ghi chú: Báo cáo thường niên hợp lệ là những báo cáo thuộc năm tài chính  cuộc bình chọn phát động, được công bố chính thức và nộp đúng hạn theo quy định hiện hành cho HOSE hoặc HNX; không bị xử lý về công bố thông tin từ mức độ “Nhắc nhở trên toàn thị trường” trở lên.

CƠ CẤU BÌNH CHỌN

Về cơ cấu bình chọn, Cuộc bình Chọn Doanh nghiệp Niêm yết (VLCA) sẽ có 03 hệ thống giải chính:

1 Báo cáo thường niên:

 • 5 Báo cáo thường niên có số điểm cao nhất của nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn;
 • 10 Báo cáo thường niên có số điểm cao nhất của nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn hóa vừa;
 • 10 Báo cáo thường niên có số điểm cao nhất của nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn hóa nhỏ.

2 Quản trị Công ty:

 • 5 doanh nghiệp có điểm Quản trị công ty cao nhất của nhóm doanh nghiệp quy mô vốn hóa lớn;
 • 5 doanh nghiệp có điểm Quản trị công ty cao nhất của nhóm doanh nghiệp quy mô vốn hóa vừa;
 • 5 doanh nghiệp có điểm Quản trị công ty cao nhất của nhóm doanh nghiệp quy mô vốn hóa nhỏ.

3 Báo cáo phát triển bền vững:

 • 01 Giải Nhất
 • 01 Giải Nhì
 • 03 giải khuyến khích cho các hạng mục:  Giải Tính đầy đủ, Giải Độ tin cậy và Giải Trình bày.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ & QUI TRÌNH TUYỂN CHỌN

Giải Báo cáo Thường niên

1. Tiêu chí đánh giá và cơ cấu điểm cho giải Báo cáo thường niên

Tiêu chí đánh giá dựa theo quy định hiện hành về mẫu Báo cáo thường niên do Bộ Tài chính hướng dẫn (phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015.

CUỘC BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

2. Quy trình tuyển chọn Báo cáo thường niên

Tất cả các BCTN của năm tài chính 2017 đủ điều kiện tham gia bình chọn sẽ qua 02 vòng tuyển chọn (vòng Sơ khảo và Chung khảo). Kết quả BCTN đoạt giải sẽ được lấy từ điểm cao xuống thấp của mỗi nhóm vốn hóa.

Vòng sơ khảo:

 • 2 Sở Giao dịch Chứng khoán thực hiện chấm vòng sơ khảo cho các BCTN đáp ứng điều kiện tham gia
 • Dựa trên danh sách đề cử vào vòng chung khảo của 2 Sở Giao dịch Chứng khoán, Ban Tổ chức sẽ mời 4 công ty kiểm toán Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC để thực hiện soát xét lại kết quả sơ khảo
 • Trên cơ sở kết quả sau soát xét, Hội đồng bình chọn quyết định số BCTN vào vòng chung khảo

Vòng chung khảo:

 • Hội đồng bình chọn dựa vào kết quả chấm sơ khảo, kết quả soát xét của các công ty kiểm toán và qua thảo luận đánh giá để bình chọn ra các BCTN có số điểm cao nhất của mỗi nhóm vốn hóa để trao giải.

(*) Ghi chú: Các đơn vị có Báo cáo vào Vòng chung khảo sẽ được Ban Tổ chức thông báo và có trách nhiệm gửi bản dữ liệu điện tử về 2 Sở Giao dịch chứng khoán (dữ liệu điện tử phải có dung lượng nhỏ hơn 10MB theo định dạng .pdf hoặc .zip hoặc .rar. Trong trường hợp dung lượng dữ liệu điện tử lớn hơn 10MB thì phải nén và chia nhỏ, các mảnh chia của tập tin phải hỗ trợ tự nối thành các tệp tin gốc khi giải nén).

Giải Quản trị Công ty

1.  Tiêu chí đánh giá và cơ cấu điểm cho nội dung Quản trị Công Ty

Ban Tổ chức xây dựng Bộ tiêu chí chấm điểm quản trị công ty dựa trên các nguyên tắc quản trị công ty của OECD, có điều chỉnh cho phù hợp với các quy định hiện hành về quản trị công ty và tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Quản trị công ty trên hai cấp độ:

 1. Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về QTCT dành cho công ty đại chúng và
 2. Áp dụng các thông lệ tốt về QTCT dựa trên Các Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD/G20 năm 2015

Bộ tiêu chí bao gồm 4 phần sau:

 1. Quyền & Đối xử công bằng với các cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản;
 2. Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan;
 3. Công bố thông tin và minh bạch;
 4. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

2. Quy trình tuyển chọn doanh nghiệp về nội dung Quản trị Công ty

Doanh nghiệp tham gia bình chọn là những doanh nghiệp nằm trong bộ chỉ số chung VNX Allshare.

Việc đánh giá dựa trên các thông tin tin cậy mà công ty cung cấp rộng rãi ra thị trường (website công ty, website của hai Sở GDCK; website UBCKNN và Trung tâm Lưu ký chứng khoán thông qua các công bố thông tin của công ty niêm yết như báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững, Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị công ty, tài liệu họp ĐHĐCD v.v… )

Vòng sơ khảo:

 • Bên thứ ba độc lập có kinh nghiệm về QTCT thực hiện đánh giá sơ khảo nội dung QTCT của các doanh nghiệp trên cùng một bộ tiêu chí.
 • Dựa trên danh sách đề cử vào vòng chung khảo của đơn vị chấm, Ban Tổ chức sẽ mời 4 công ty kiểm toán Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC thực hiện soát xét lại kết quả sơ khảo.
 • Trên cơ sở kết quả sau soát xét, Hội đồng bình chọn quyết định số doanh nghiệp có tình hình QTCT tốt vào vòng chung khảo.

Vòng chung khảo:

 • Hội đồng bình chọn dựa vào kết quả chấm sơ khảo, kết quả soát xét của các công ty kiểm toán và qua thảo luận đánh giá để bình chọn ra các doanh nghiệp có điểm QTCT cao nhất của mỗi nhóm vốn hóa để trao giải.

Giải Báo cáo Phát triển Bền Vững

1. Tiêu chí đánh giá và cơ cấu điểm cho Báo cáo Phát triển Bền Vững

Ban Tổ chức khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để tổng hợp tất cả các dữ liệu trọng yếu nhằm đáp ứng các yêu cầu cơ bản của báo cáo phát triển triển bền vững, với các tiêu chí và cơ cấu điểm như sau

CUỘC BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

2. Quy trình tuyển chọn Báo cáo Phát triển bền vững

Vòng sơ khảo:
Thực hiện đánh giá trên cùng bộ tiêu chí chấm BCTN, những doanh nghiệp đạt điểm sàn nội dung Môi trường & Xã hội được chọn chấm điểm Báo cáo Phát triển bền vững ở vòng chung khảo

Vòng chung khảo:
Hội đồng bình chọn Phát triển bền vững trực tiếp chấm điểm doanh nghiệp theo bảng điểm chi tiết. Các báo cáo Phát triển bền vững có số điểm cao nhất được lựa chọn để trao giải

CÁC DOANH NGHIỆP ĐOẠT GIẢI NĂM 2021

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN BCTN TỐT NHẤT

TOP 10 NHÓM VỐN HÓA LỚN

Phat Dat Corporation

HDBank

PetroVietnam Drilling and Well Service Corporation

Vietnam Dairy Products JSC

NovaLand Group

Asia Commercial Joint Stock Bank

Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry and Trade (VietinBank)

SSI Securities

Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank

Vingroup

TOP 10 NHÓM VỐN HÓA VỪA

PAN Group

Saigon – Hanoi Securities JSC

DHG Pharmaceutical JSC

Century Synthetic Fiber Corporation

TNG Investment and Trading JSC

Bao Viet Securities

Binh Minh Plastic JSC

VICOSTONE JSC

PetroVietnam Camau Fertilizer SJC

An Phat Xanh Plastic JSC

TOP 5 NHÓM VỐN HÓA NHỎ

Everpia JSC

CNG Vietnam JSC

Southern Gas Trading JSC

Searefico Refrigeration Industry Joint Stock Company

Viet Tien Son Real Estate Holding Company

GIẢI TIẾN BỘ VƯỢT TRỘI

Vietnam National Reinsurance Corporation (VNR)

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP QTCT TỐT NHẤT

TOP 5 NHÓM VỐN HÓA LỚN

Vietnam Dairy Products JSC

FPT Corporation

Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC

Bao Viet Holdings

Ho Chi Minh City Securities Corporation

TOP 5 NHÓM VỐN HÓA VỪA

DHG Pharmaceutical JSC

Gia Lai Power JSC

Imexpharm Corporation

Traphaco JSC

Pan Group

TOP 4 NHÓM VỐN HÓA NHỎ

CIC39 JSC

Rong Viet Securities JSC

Khanh Hoa Power JSC

Tan Cang Logistics & Stevedoring

GIẢI TIẾN BỘ VƯỢT TRỘI

Vietnam National Petroleum Group

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 Vietnam Dairy Products JSC

Century Synthetic Fiber Corporation

VICOSTONE JSC

PAN Group

Vietnam National Petroleum Group

Liên hệ Tham gia: https://www.aravietnam.vn/lien-he/

Nguồn: https://www.aravietnam.vn

Đơn vị  tư vấn thiết kế báo cáo tường niên, báo cáo phát triển bền vững vui lòng liên hệ

Visit us652/67 Cộng Hòa, Phường 11, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Dịch vụ tiêu biểu

Thiết kế thương hiệu

Thiết kế logo
Sáng tác slogan
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
Thiết kế profile
Thiết kế brochure, catalogue
Thiết kế tờ rơi, tờ gấp, standee
Thiết kế lịch, thiệp, túi giấy
Thiết kế bao bì, tem nhãn
Thiết kế báo cáo thường niên
Thiết kế báo kỷ yếu
Thiết kế BC phát triển bền vững

Biên tập & dịch thuật

Profile doanh nghiệp
Brochure, catalogue
Kịch bản TVC, kịch bản MC
Báo cáo thường niên
Báo cáo phát triển bền vững
Nội dung kỷ yếu
Nội dung website
Nội dung theo yêu cầu
Xây dựng kế hoạch Pr truyền thông
Viết bài PR, Media booking

Quay dựng & chụp hình

Quay dựng video sự kiện
Quay dựng video truyền thông
Lập trình phiên bản digital
Chụp hình lãnh đạo
Chụp dây chuyền sản xuất
Chụp hình bao bì, sản phẩm
Chụp hình kỷ yếu

Khách hàng đối tác tin tưởng

Khách hàng Misa
Play Video
Contact Me on Zalo